Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Jaddi Autorijschool Tiel rij-opleidingen.

Artikel 1 – indeling, definities

1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rij-opleiding categorie B en daarbij horende CBR/BNOR praktijkexamens.

2. Deze algemene voorwaarden zijn als volgt ingedeeld:

 1. Indeling, definities

 2. Rij-opleiding

 3. Verplichtingen rijschool

 4. Verplichtingen cursist

 5. Betaling

 6. Praktijkexamen

 7. Examengarantie

 8. Beëindiging van de rij-opleiding

 9. Zekerheidspakket

 10. Rijtest van 2 uur

 11. Aansprakelijkheid

Artikel 2 – Rij-opleiding

De rij-opleiding omvat rijlessen

 1. Gegeven door bevoegde rij-instructeur
 2.  Zoveel mogelijk dezelfde rij-instructeur
 3. Met een tijdsduur van minimaal 60 minuten
 4. Die volledig worden benut voor het geven van instructie
 5. Voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden
 6. Voor cursisten van 17 jaar en ouder

Artikel 3 – verplichtingen rijschool

Rijschool zorgt ervoor:

 1. dat de cursist voor de rij-opleiding een proefles van een uur aflegt
 2. dat de uitslag van de proefles binnen 24 uur aan de cursist wordt medegedeeld
 3. dat de cursist een passende rij-opleiding inclusief praktijkexamen en 1e herexamen wordt aangeboden
 4. dat de cursist binnen 21 dagen na ontvangst van de door instructeur ondertekend urenoverzicht het eventuele teveel betaalde lesuren van de rij-opleiding op zijn/haar rekening krijgt overgemaakt
 5. dat de cursist wordt begeleid vanaf de 1e rijles tot hij/ zij het rijbewijs heeft behaald
 6. dat de cursist zo goed als mogelijk tot het CBR/BNOR examenniveau wordt opgeleid

Artikel 4-Verplichting cursist

De cursist dient:

 1. alle uit proefles aanbevolen rijlessen van instructeur tot het praktijkexamen te volgen
 2. zicht te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rij-instructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen)
 3. bij niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen
 4. bij verhindering van de afgesproken rijles dient minimaal 48 uur van tevoren aan de rijinstructeur gemeld te worden
 5. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen te volgen

Artikel 5-Betaling

 1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rij-opleiding voorde afgesproken betalingstermijn te voldoen. De betaling geschiedt per bank aan rijschool of contant aan de rij-instructeur, zoals op de overeenkomst is vermeld.
 2. Rijschool is niet gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de les prijs te verhogen.
 3. De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan rijschool of rijinstructeur is voldaan, zonder dat enige aanmaning is vereist.
 4. Indien de cursist niet tijdig heeft betaald wordt zonder aanmaning vanaf de vervaldatum 5% per maand rentevergoeding over het openstaande bedrag en 150 euro administratiekosten berekent.
 5. Indien cursist na herinnering in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal rijschool het bedrag verhoogd met 15% voor het incassokosten en alle invorderingskosten laten invorderen.
 6. Bij niet tijdige betaling is rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken

Artikel 6-Praktijkexamen

 1. Indien het praktijkexamen, wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra lessen bij cursist in rekening
 2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd, als hij/zij deze d.m.v. een praktijkexamen niet kan afleggen, doordat:
  1. vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/zij deze d.m.v. een doctorsverklaring binnen 7 dagen na examen aan rijschool kan aantonen
  2. een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of de rij-instructeur is overleden binnen 4 dagen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven
  3. het lesvoertuig of een gelijkwaardig type op het praktijkexamen niet ter beschikking is
  4. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd; rijschool zorgt er in dit geval voor dat, zonder extra kosten, een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.

Artikel 7- Examengarantie

 1. Als de cursist bij het 1e praktijkexamen niet slaagt garandeert rijschool:
  1. Dat de cursist het 1e herexamen z.s.m. kan volgen;
  2. Dat rijschool kosten alleen van het eerste herexamen vergoed;
 2. De cursist dient:
  1. na het 1e examen de aanbevolen extra rijlessen te volgen,
  2. het lossen lessen bedragen 40 euro per lesuur
 3. De examengarantie vervalt als de aan bevolen extra rijlessen vanaf het 1e praktijkexamen niet zijn gevolgd.
 4. De examengarantie vervalt als de cursist niet op de afgesproken tijd van het praktijkexamen aanwezig is.
 5. De examengarantie vervalt indien cursist voor aanvang van het praktijkexamen niet in het bezit is van een geldig legitimatiebewijs en theoriecertificaat.
 6. De examengarantie vervalt indien de cursist zich niet aan de betalingsafspraak heeft gehouden.
 7. De examengarantie vervalt 1 maand na het 1e examen, tenzij anders is afgesproken.
 8. De examengarantie vervalt indien de cursist minder dan 10 lesuren via ons heeft gereden.

Artikel 8- Beëindiging van de rij-opleiding

 1. Indien rijschool zijn verplichtingen niet nakomt kan cursist zonder kosten stoppen met rijopleiding. Rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 21 dagen aan de cursist betalen.
 2. De cursist kan uitsluitend schriftelijk de rij-opleiding beëindigen om dusdanig dringende redenen dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rij-opleiding te continueren . rijschool zal in dit geval het tegoed, minus betaalde examen- en administratiekosten met een minimum van 125 euro binnen 3 weken aan de cursist betalen.
 3. Rijschool of cursist kunnen de rij-opleiding beëindigen, als blijkt dat verstandhouding tussen beiden de kwaliteit van rijlessen negatief beïnvloed.

Artikel 9- zekerheidspakket

 1. De cursist moet binnen 18 maanden klaar zijn of anders afgesproken
 2. De cursist moet minimaal een keer per week lessen of anders afgesproken
 3. De rijschool behoud het recht om het zekerheidspakket niet aan te bieden

Artikel 10-Rijtest van 2 uur & gratis theoriecursus

 1. Rijtest is gratis alleen als de cursist met ons doorgaat
 2. Rijtest wordt eerst betaald en daarna wordt in mindering gebracht met het gekozen pakket
 3. Gratis theoriecursus betreft een dagcursus (t.w.v. ca. €29,95) op een locatie naar keuze, enkel geldig in combinatie met een pakket rijlessen.
 4. Kiest cursist voor lossen lessen dan wordt rijtest na de 10 les in mindering gebracht

Artikel 11- Aansprakelijkheid

 1. De cursist is niet aansprakelijk voor schade van derde als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de proefles, rijles en het praktijkexamen.
 2. Rijschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
 3. Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de cursist, ondanks zijn/haar verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.
 4. Rijschool sluit zijn aansprakelijkheid volledig uit voor zover wettelijk toegestaan en behoudens opzet of grove schuld.